en

Wrench in the Gears

“Bærekraft” for finanskapitalen: Hva klimaopprørere bør kunne om FNs mål for bærekraftig utvikling


This is a repost of a piece originally written in September of 2019, translated into Norwegian by Hege Solbakken for broader sharing. You can access the original English version here.

wrenchinthegears 22. desember 2019

Oxford-initiativet for kunstig intelligens x bærekraftsmål.

Dette nye initiativet vil undersøke hvordan kunstig intelligens kan bygge opp om og videreutvikle FNs bærekraftsmål.

Finn ut mer

Said Business School ved Oxford er medlem av FN-sambandets Forskningsråd for innovativ finans og bærekraftsmål (UN Sustainable Development Goals Innovative Finance Research Council).

I skrivende stund er det dagen etter klimademonstrasjonen. Med så stor oppslutning, lurer jeg på hvor mange det er som vet hva FN-sambandets mål for bærekraftig utvikling (UN SDG) egentlig handler om? Spiller det i så fall noen rolle? Jo, det gjør det, fordi folk flest er velmenende, men dessverre finnes det mektige krefter som med viten og vilje prøver å lede folk på avveie. Følger vi den vegen vil det føre til uerstattelige ødeleggelser på vegne av "karbonhandel", "grønn vekst", "finansiell inkludering" og "bærekraftige byer".

UNEP

De Forente Nasjoners miljøvernprogram (The United Nations Environment Programme)

EN GLOBAL GRØNN NY AVTALE

FORSLAG TIL POLITIKK

MARS 2009

Kilder

I 2009 fremmet De Forente Nasjoner et forslag om en Global grønn avtale. Forslaget til politikk kom i kjølvannet av subprimekrisen i USA og hadde som formål å bruke tilskudd som virkemiddel for å stimulere grønn økonomisk vekst. Dette skulle forhandles via verdensbanken med hovedvekt på teknologi og innovativ finans. Dette var også det året da det  Globale impaktinvesteringsnettverket, dvs. effektinvesteringsnettverk (Global Impact Investment Network, GIIN) (se  nr. 1 i glossaret nederst), ble grunnlagt med fødselshjelp fra den tidligere presidenten ved The University of Pennsylvania, Judith Rodin og Rockefeller-stiftelsen. Dette nettverket har nå over 20 000 medlemmer.

I dag jobber FNs Utviklings program (United Nations Development Program) i tandem med Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (Organisation for Economic Co-operation and Development) for å kartlegge en felles global standard for evaluering av tilskudd for å kunne pådrive investeringer blant annet i prosjekter som omhandler bærekraftsmålene.  Denne satsingen, som har fått navnet Prosjektet for impaktstyring (The Impact Management Project) (se nr. 2), teller over 2000 navn. Listen er for lang til å nevnes i sin helhet, men både  Ronald Cohens Social Finance, Bain-avleggeren Bridgespan, samt Larry Finks Blackrock, verdens største eiendomsforvaltningsselskap, er på listen.

Uten tvil har man en bunnløs pengebinge å øse fra i klimakrisen, men kun når det er penger å tjene for de som eier mesteparten av verdens ressurser fra før. Fortjeneste betyr tilgang på data, mens baksiden av medaljen viser at det har store miljøkonsekvenser å høste, lagre, og behandle all denne dataen. Dette er det dessverre svært få som er villig til å diskutere.

Prosjektet for impaktstyring (Impact management Project)

Ovenfor ser man et lite utdrag av de som er med i Prosjektet for impaktstyring (The Impact Management Project). Kilde

I et tidligere blogginnlegg har jeg skrevet litt om den Røde avtalen hvor jeg beskriver det jeg mener er en splittet miljøbevegelse. Den ene retningen kjemper for å fremme og beskytte urfolks rettigheter. Dette er  en forsoningens vei som kan redde planeten dersom folk innser hvor destruktiv kapitalismen, spesielt rasekapitalismen, har vært, og i stedet velger å støtte opp om alle kolonialiserte folkeslag.

Den andre retningen har sitt utgangspunkt i teknologien; Tingenes internett (IoT) (se nr. 8), 5G, kunstig intelligens og stordata vil gjennom kapitalisering i all sannsynlighet føre til at planeten blir destruert. Men før planeten vår tar sitt siste åndedrag, kan du være sikker på at Goldman Sachs og andre finansinstitusjoner vil skvise ut den aller siste dråpen av profitt. FN's bærekraftsmål hører med til den siste retningen.

De Forente nasjoners sosial impaktfond (se nr. 3) (United Nations Social Impact Fund)

En plattform for kapitalvekst, der innovatorer, grundere og blandete finansieringsmåter går sammen om å skape avkastning i henhold til sosiale forhold, miljø og økonomi. I partnerskap med:

Klimastreiken

Hvem tjener på den?

Kapitalister

i ny innpakning som Sosial impaktinvestorer (se nr. 4)

UNSIF-  Hvordan måle økonomisk og sosial avkastning

  • UNISIF vil benytte det aller nyeste innen verktøy for sosial impakt og sosial avkastning (5) (SROI, Social return on investment). Dette gjøres for å kunne evaluere sosial impakt og økonomisk avkastning for å sikre god og riktig risikobehandling.
  • UNSIF vil anvende en smidig tilnærmingsmåte for å overvåke (O) og evaluere (E) eventuelle problemer og spørsmål slik at de kan løses     raskt og effektivt.
  • UNSIF vil samarbeide med ledende akademiske og andre forskningsinstitusjoner for å uvikle omfattende modeller for O+E/Sosial Avkastning (M+E/SROI, Monitor + Evaluation of Social return on investment) som vil sikre kapitaliseringen (moneitization) av sosial impaktinvesteringer*

Omkostning Sammenfall standardisering Integrering

Kortsiktig fokus  Langsiktig fokus

Kilde

I 2015 vedtok 193 av FNs medlemsnasjoner 17 mål. Hensikten var å utrydde fattigdom og å redde planeten. I praksis banet de veg for et hedge fond spill som kjøres på data, innhøstet ved hjelp av sensorer fra Tingenes internett (IoT). Denne kapitaliseringen bestod av to parallelle programmer:  1) Mennesket som human kapital, 2) Naturen; karbon, energi, avløpsvann etc. Nettverket av sensorene fra Tingenes internett vil bli innlemmet i '"smart" byplanlegging via programmer som feks. Googles Sidewalk Lans, som forøvrig høstet stor motstand i Toronto.

Utdanning/yrkesopplæring = Humankapital impaktmarked

Betal for resultat-finansiering  (Pay for Success finance) (se nr. 6)

Data innhøstet via Tingenes internett (IoT)/5g

Kriterier for Bærekraftig avkastning på investering (SROI Sustainable Return On Investment), bestemt av Nettverk for global impaktinvestering (Global Impact Investing Network (GIIN)).

Hvordan kan alle næringer samarbeide for å finansiere de nye bærekraftsmålene som nylig ble lansert av FN-sambandet?

Mange blir kanskje overrasket over at tolv av målene handler om mennesket. Det åpner muligheten for et dusin ulike måter data kan brukes for å kontrollere befolkningen. Utdanning, arbeid, helse og bolig, for å nevne noen. Kun fire av bærekraftsmålene handler om klima og energi. De resterende målene omhandler selve implementeringen, tenk offentlig-privat samarbeid (OPS) i tandem med finansverdenens sosial impaktinvestering.

Det er viktig at man er klar over bærekraftsmålenes sanne ansikt, dvs. at målene skjuler et maskineri skapt av rovlystne filantroper for å holde transnasjonal global kapital flytende i en tid der vi ser mer og mer økonomisk ulikhet. Noe som igjen har gjort til at kjøpekraften til de aller fleste ikke lenger er på et tilfredsstillende levedyktig nivå.

Vi ser også at den resultatorienterte (evidence based) tekno-løsningen som har blitt dyttet på skolevesenet for bruk både i allmennfaglige og i yrkesfaglige retninger handler om bærekraftsmål nummer 4 og 8. Misforstå meg ikke, det er ikke tvil om at både fattigdom og mennesker drevet på flukt grunnet klimatiske, økonomiske eller politiske omveltninger, er og blir en humanitær katastrofe. Vi har et klart ansvar for å ta vare på våre naboer, på landjorden og våre ikke-menneskelig slektninger. Men vi må finne en løsning på hvordan vi skal få til dette i lys av rettferdighet og omtanke for omverdenen, slik at vi ikke lar oss rive med av en datadrevet manipulering, bare for det vi har muligheten;  Det gir uttrykk for en fundamental umenneskeliggjøring, for ikke å snakke om en total mangel på respekt for jordkloden. I tillegg til at den til syvende og sist tar fra oss retten til å bestemme over oss selv ved å gi all makt til sjefene i skyen.

Vi vet at spillet er i gang. Spørsmålet er hvordan det hele kommer til å utarte seg. Det virker ikke som om mange diskuterer dette. Pussig, må jeg si.

Det er mye positivt å si om Representantenes hus vedtak nr. 109; Staten plikter å legge frem en Grønn ny avtale, det er bra. I tillegg er offentlige investeringer, opprettelsen av gode arbeidsplasser, søkelys på primære tjenester, utsatte grupper og det å inkludere urfolk i beslutninger, alle viktige elementer i en hvilket som helst overgangsprogram med respekt for seg selv. Likevel bør vi tenke oss nøye om før vi godtar Franklin D. Roosevelts New Deal som en mal. Dette var tross alt et reformprogram som ble opprettet for å redde den amerikanske kapitalismen, samt ivareta et rasistisk sosialt mønster ved å gi fordeler til utvalgte grupper. I tillegg er det et forsøk på å få kontroll over radikale arbeiderorganisasjoner. La oss håpe at denne krisetiden vi lever i nå vil føre til at tåken letter hos folk flest, og at de endelig får opp øynene for tingenes egentlige tilstand. Vi trenger å bane en ny veg.

Et annet tankekors er at vedtak 109 fra Representantenes hus er et lett bytte for rovgriske impaktinvestorer. Senator Markey som forfattet dette sammen med Representanten Alexandria Ocasio-Cortez, har gjennom hele sin politiske karriere hatt base i Boston. Nabobyen rett over elven, Cambridge, huser Harvard, MIT (Massachusetts Institute of Technology) og et meget betydelig antall risikokapitalfirmaer. Det er her man har finpusset mange deler av investeringstemaet Betal for resultat (Pay for Success): Tingenes internett, blockchain, krypto-økonomi og datadrevet neo-liberal privatiseringspolitikk. Ingen tvil om at han vil bli utsatt for intens lobbyvirksomhet for å forfatte lovforslag som passer Nettverket for global impaktinvestering (Global Impact Investment Network). Målet er at denne gangen er det sosial impaktinvestering ( dvs. investering i løsningsselskaper for en målbar effekt) via digitale verktøy, som skal redde kapitalismen.

Mennesket og planeten: Ed Markey

I 2018 foreleste Senator Markey på Massachusetts Institute of Tecnology over temaet: "Bekjempe klimakrisen, fra regulering til lov".

Når den grønne avtalen flytter seg fra skrivebordet til vedtak må vi være forberedt på å gå i nærkamp med transnasjonale globale kapitalinteresser og kjempe for at offentlig og private partnerskap (OPS), i tillegg til resultatbaserte  (outcome based) (nr. 7) kontrakter, ikke blir lovfestet. Vi må IKKE åpne døren for Betal for resultat finansiering. Det er en "innovativ" vederstyggelighet som vil fange liv og land på jorden kun for å tjene de rike. Vi må fortsette å organisere på grasrotplan, utenfor rammene av tradisjonelle politiske prosesser, og ikke minst må vi støtte de som har kjempet lengst mot disse kreftene; Urfolk over hele verden.

Dersom vi ikke passer på, vil innsatsen til velmenende klimaprotestanter  bli kanalisert til å tjene onde hensikter. Tar vi ikke makten fra Davos-folket vil de i stedet for å redde planeten komme til å kultivere genetisk modifisert monoskogbruk, foredling av naturgass, samt biometrisk overvåking av fattige mennesker. I verste fall ender vi opp i en øko-fascistisk politistat der mesteparten av befolkningen blir tvunget til å leve av en minimal borgerlønn og høstet for data som bladlus melket av maur, som vi sier her på berget.

Ok, så det siste høres litt ekstremt ut, men folk flest vet innerst inne at NOE ikke stemmer. Angsten er til å ta og føle på. Selv om ikke alle kan sette fingeren på hva det er,  så er det et økende antall av samfunnsgrupper som protesterer imot smart overvåkingsteknologi og utybyggingen av 5G, det mobile nettverket som er nødvendig for å kunne innføre Tingenes internett (IoT) og en blandet virkelighet (mixed-reality). De trenger denne infrastrukturen for å kunne høste impaktdataen som finansfolket trenger.

Hvorfor bruke utvidet virkelighet (AR) eller virtuell virkelighet (VR)?

For å få en føling med hvor viktig utbyggingen av 5G er, følg med på denne pressekonferansen fra 2016 med FCC styreleder Tom Wheeler, en lakei for telekommunikasjonsindustrien og en bidragsyter til Obama. Her blir vi fortalt at vi trenger Tingenes internett for å kunne stoppe klimaendringene og utrydde fattigdom (mer data!), når faktum er at teknokratene trenger den så de kan gjøre mennesker og økosystemer om til et kybernetisk kjempekalas av signaletterretning, som så kan brukes til manipulerende investerinsopplegg og sosial kontroll, alt etter behov. Hvis du lurer på hva som er i vente, er det bare å ta en titt på Singapores smartnasjons-politikk og hvordan man håndterer poengsystemet  i Kinas sosiale kredittsystem.

Generaldirektøren for DG Connect ved EU

Roberto Viola

Initiativet Neste generasjons internett er konstruert slik at et Menneskets internett vil være finjustert opp mot våre grunnleggende behov, inkludert tillit, sikkerhet og deltakelse.

Mange kjenner til sensorer som måler forurensing, avløpsvann og luftkvalitet. De aller fleste tenker seg vel at det er slike ting teknologi brukes til for å innfri grønne mål. Men noe som de fleste antakeligvis IKKE er forberedt på er menneskets internett. EU og Instituttet for elektro- og elektronikk-ingeniører (Institute Electrical and Electronics Engineers) jobber allerede med dette via datamarkeder for rettferdig handel, samkjørt med digitale borgere. Ønsket om å styre alt inn mot et enkelt datamarked og selvstendige identitetssystemer synes å være en naturlig følge av GDPRs reguleringer om personvern. Vi er dataene våre. Vi eier de, men de fleste, de fattige, vil måtte selge dem for å overleve. Det er den nye globale valutaen. Da jeg snublet over dette slo det meg at jammen om ikke EU ble opprettet nettopp med dette i mente.

I årevis har vi blitt innprentet om viktigheten av STEM og nødvendigheten av å oppheve det digitale skillet. Nå som vår vidunderlige naturlige verden har blitt overkjørt og ligger i en haug, har de nå planlagt å kjøre igang med den fiktive verdenen der digitale mennesker vil vise seg å være atskillelig lettere å holde styr på. Likevel, man trenger å holde det ved like, samt holde ro og orden. Det vil derfor kreve stor menneskelig arbeidsinnsats for å kunne bygge et parallellt univers. Hvorfor tror du Microsoft dytter Minecraft på skolene? De trenger arbeidskraft. Hva? Trodde du at Ready Player One var bare en bok eller film? Jeg forstår at dette kan høres litt søkt ut, men jeg har tenkt lenge og vel på en paneldebatt som jeg var på i Philadelphia i 2016, i regi av Atlantic Magazine.

Morgendagens undervisning i en kreativ økonomi/DNC

Temaet var Morgendagens undervisning i en kreativ økonomi ("Teaching for tomorrow in the Crative Economy") og den handlet kun om videospill og Tingenes internett. Tradisjonelle fag og utdanning ble overhodet ikke nevnt. I panelinnlegget til Paul Meegan, presidenten av Epic Games, understrekte han hvor viktig det var at han hadde tilgang til studenter (talent) for å kunne utvikle videospillene sine. Epic Games, står bak som kjent Fortnite, med kapitalinnskudd fra det kinesiske selskapet TenCent.

Kapitalismens neste fase er en virtuell, spillverden der avatarer forbruker digitale varer og tjenester, samtidig som de tjener og overfører verdier gjennom krypto-økonomiske systemer. Det kommer til å ta tid, men vi kryper sakte, men sikkert i den retningen. For at denne omvandlingen skal skje, trenger oligarkene mengder med skolebarn som de kan sluse gjennom yrkesretninger som datakoding og IT-sikkerhet. Hvem bryr seg om humaniora? Reduser karbonfotavtrykket, lev livet i et videospill!

Mens luftspeilingen som lokker med høyt betalte kodejobber fortsetter å  skimre over horisonten, er realiteten at for hver høyteknologisk direktør med hettegenser som spiller bordfotball på kontoret, finnes det utallige mengde med fattige mennesker som driver med nitrist og slitsomt arbeid for luselønn, slik som å rydde opp og organisere foto og treningsdata til de samme robotene som de har tenkt å erstatte oss med. Her snakker vi om de anonyme frilanserne ( task rabbits)  som trener de automatiske bilene til å bevege seg.

Etterhvert kommer dette til å bli overtatt mer og mer av vgs elever i "arbeidstrening", husløse som betaler for oppholdet på "betal for resultat herberger", eller flyktninger i flyktningleirer. I virkeligheten prøver de å få oss til å godta en falsk digital frihet. Dersom vi biter på, vil vi til slutt ende opp med å fore en smart verden der menneskelig arbeidskraft, kontakt og relasjoner vil bli en bruk og kast, digital verden.

TEKNOLOGI-JOBBER FOR FLYKTNIGER

VURDERING AV POTENSIALET FOR DATAKODING

INTEGRERING AV FLYKTNINGER I TYSKE SKOLER

ARBEIDSGRUPPE FOR INTEGRASJON I FREMTIDEN

Kunstige verdener løser ikke klimaendringene.

Sosial impaktmarkeder basert på Tingenes internett (IoT) løser heller ikke klimaendringene.

Under dekke av klimakrisen, som så mange støtter uten å tenke seg nøye om, vil teknokratene få fritt spillerom til å fange hele kloden i et digitalt nett av sensorer og EMF-stråling. Og med det har vi gitt vår tillatelse til å telle alt "som betyr noe" ("count what matters") som IXO-stiftelsen sier i videoen.

Og telle skal de, på en brutal Orweillisk måte. Dagens maktpolitiske landskap er i ubalanse og vi ser en økt militarisering av politiet. Hvem er det da som skal tale vår sak i lys av en slik erklæring? Det høres rett og slett ut som en unnskyldning for å kunne innføre unntakstilstand, spør du meg. Det er ingenting av det politikerne sier og gjør som får meg til å tro at de ønsker å ivareta den vanlige mann i gatas sine interesser ovenfor Google og Goldman Sachs. Moralen i visa er: Vær obs på ordtaket, "Be careful of what you wish for, because you might get it". Med andre ord, tenk deg nøye om når du ber om noe, så du ikke angrer dersom det blir oppfyllt.

I denne utvidete virtuelle virkelighet som vi har i vente, med full digital overvåking, vil hver person nærmest måtte grunde seg selv, dvs. skape og fostre en digital versjon av sin egen person i samspill med sensorene som omgir oss. Det er grunn til å tro at til og med naturopplevelser skal mates inn i en eller annen fordømt datainnhøstingsmaskin. Disse sensorene vil dermed kunne registrere hvordan vi oppfører oss, slik at de kan påvirke oss til å gjøre et "korrekt valg". Dermed vil investorene oppnå de bestemte kravene for målbar impakt (effekt) som gjør at de kan få skvist ut profitt fra den offentlige pengebingen.

Det er det FNs bærekraftsmål egentlig handler om. Det er også derfor Ideas42 ble utviklet ved Harvard, for å bruke forskning i atferdsøkonomi som en brekkstang for for å tvinge folk til lydighet i en verden med usikre arbeidsvilkår og naturkatastrofer.

Enten så oppfører man seg, eller så sulter man, dette en teknologiens versjon av lovens lange arm. Forandre din adferd, eller så…. Men det er alltid individet som skal forandres, det er aldri snakk om strukturene rundt, for det kunne jo faktisk føre til en omfordeling av ressurser som kunne få planeten på rett kjør igjen.

Forandre atferd som varer

Ved neste klimademonstrasjon, er det derfor viktig at vi er klar over hva det er vi egentlig står ovenfor.

For å kunne omgjøre den Grønne nye avtalen til det beste for mennesket og ikke til finansfolket i Nettverket for global effektinvestering, GIIN (Global Impact Investment Network) må vi:

Passe på at vi holder oss på riktig kurs og ikke la fokus og våre felles krefter blir ledet på avveie slik at det ender i en katastrofal global svarteper.

Jobbe for en fremtid som ikke er bunnet i kapitalisering, men en rettferdig fordeling som vil komme alle til gode.

Være klar over at det vi trenger av forandringer ikke kan komme i form av en stripe med datakoder.

Tvertimot, det må komme gjennom personlig kontakt; fra menneske til menneske. Fortsett rett frem. Fortsett med det.

Dersom du ikke har sjekket Den røde avtale, kan du se den her.

Jeg skal komme tilbake til dette kartet senere. Men dersom noe av dette kommer som en overraskelse på deg, så vit at det har vært der hele tiden. Det eksisterer. Du kan finne det her.

Finteck, Utdanning, De Forente Nasjoners bærekratsmål nr. 4.

Glossar:

1) Global impaktinvesteringsnettverk  Global effektinveteringsnettverk. (Global Impact Investment Network). Jeg har sett at både ordet Impakt og effekt har blitt brukt. Men impakt brukes oftere.

2) Prosjektet for impaktstyring (Impact Management) prosjektet for effektstyring)

3) Sosial impaktfond er et fond som investerer i selskaper som løser sosiale utfordringer, såkalte løsningsselskaper, der effekten, dvs. "impakt" er målbar. (Finansco) Impakt: målbar effekt.

4) Sosial impakttinvestering (Social Impact Investment):  investeringer i løsningsselskaper som konsentrerer seg om å løse sosiale utfordringer og der effekten (impakt) er målbar.

5) SROI*, Social Return on Investment: er sosial avkastning for å kartlegge sosial impakt (effektOvervåking+Evaluering/Sosial Avkastning* (M+E/SROI Monitor + evaluation of Social return on investment)

6) Betal for resultat finansiering (Pay for Success Finance:) Et OPS, dvs.  offentlig privat samarbeid der den private investoren kun får betalt dersom en målbar impakt (effekt) avtalt på forhånd blir innfridd.

7) resultatbasert* (outcome based)

8) Tingenes Internett; «Tingenes internett» betyr at gjenstander som termostaten, joggeskoene og bilen blir smarte. De får sensorer og nettilkobling, og kan automatisk samle, tolke og dele informasjon om når du står opp, hvor effektivt du trener, og hvor aggressivt du kjører bil.¨ (Teknologirådet)

translate | Wed, 13 Jan 2021 03:21:31 +0000

Zach Bush On Impact Investing – January 12, 2020


I have not heard directly back from Dr. Zach Bush regarding the open letter I wrote to him on January 6, 2021. It was in response to comments he made during an interview with Robert F. Kennedy Jr. on December 11, 2020. That interview is no longer available on the Children's Health Defense website, but is still accessible on Instagram here if you have an account. The focus of the letter was on the Human Resiliency Fund Bush launched in partnership with ICV. He discusses it starting at around 35 minutes into the interview. ICV has an office in Philadelphia where I live, so the issues I raised were very personal. That's why I took time to write a letter rather than simply venting on social media.  In the letter I laid out a number of serious concerns I had regarding the nature of social impact investing in "wellness," advances in data surveillance using wearable technologies, health impact bonds for diabetes, coded food assistance, and the role that entities like Bank of America would play in managing the poor. As we know the lockdowns are creating a massive underclass of people who have been economically disenfranchised. I also had questions about the support he has given for the Alegria Farms model, whose table top hydroponic "soilsoxx" and vertical installations rely on lots of plastic. While they are scalable for investment purposes, they do not seem truly aligned to Bush's public positions regarding regenerative agriculture.

If you haven't yet read the letter, you can access it here.

I shared my post with him numerous times on Twitter.

I sent it to him directly though his website.

I know that a few people contacted his office about it directly.

Today I see Bush has an Instagram post about his ICV fund. If you read my open letter, you will see that he side-stepped the larger moral issues around impact investing. He narrows his comments to Gates. He doesn't address Jefferson Health or Bank of America. He tries to separate himself from Gates even though in a recent interview with Robert F. Kennedy Jr. for Children's Health Defense, Bush enthusiastically stated he saw Gates as a great opportunity.

I suspect this is all I am going to get out of Dr. Zach Bush. So, for the record I am sharing screenshots taken from his Instagram post today, January 12, 2021. I am not active on Instagram, so it is interesting that he chose to respond there and not to me directly. I did create a profile in an attempt to clarify my position in the comments. You can access his post here.

As a mom with just a small platform who understands the horror that is coming, all I can do is remove a person's plausible deniability.

Moving forward no one can say Zach Bush didn't know the impact investors' planned end game. I told him.

translate | Tue, 12 Jan 2021 15:01:47 +0000

Population Health, Human Capital Bonds, and Black America


The following document was prepared as a briefing paper for a group working in the population health arena. The intention was to revisit the breadth of my research with a specific focus placed on what it means for Black America. A similar document could have been written for the Indigenous peoples of Turtle Island. This material is currently under review pending future distribution in a more digestible format. I am long form, always. Since this document was referenced in a panel discussion I recently participated in and was distributed to a wider audience, I feel comfortable sharing it with you here. Please know that this is a work in progress.

Briefing Document:

We find ourselves in this season of the shortest days and longest nights. Yet in these long nights we are graced with guiding stars and hands to hold in the darkness. I have heavy information to share here. But first I want you to know that we were made for these times.

On a knife's edge, teetering between sacred and profane, I know in my heart that through fortitude and moral courage humanity will prevail. Black America has lived for generations under this nation's broken social contract. With the Fourth Industrial Revolution pushing to make natural humans obsolete, many more are awakening to the lived experience of Black and Brown America. This nation grew its power on broken treaties and stolen bodies. Now is a moment of profound reckoning to face off against the threat of artificial intelligence stealing the rights of ALL sovereign beings.

Who better to lead the world towards healing and justice than Black and Brown people? Consider WEB DuBois' "Black Reconstruction," the general strike, the power of Black bodies to throw a wrench in the gears of anti-life machines. What does that look in this new arena – the World Economic Forum's Internet of Bodies? In a future run for billionaires by robots, the rich won't want the labor of the masses after we've created the digital prison and trained our mechanized replacements. Instead, they will demand total compliance as debt instruments navigating their technocratic control grid.

My friends that is NOT our destiny. In the spirit of Marimba Ani, our task is to keep the circle unbroken as the disaster of the Great Reset unfolds. Black America must stand in its full power and recognize the true nature, the magnitude, of this struggle. That struggle is against digital chattel slavery tied to global financial markets, the Internet of Bodies, human capital bonds, and smart cities running on layered digital contractual agreements.

In the decade following the global crash of the housing market, which in no small part laid the foundation for what is rolling out now, investors, academics, and non-profits developed pilots testing outcomes-based government contracts that would enable private interests to invest in social service delivery. This idea goes back at least to the mid 1990s with social entrepreneur Steve Rothschild and economist Arthur Rolnick of the Minneapolis Federal Reserve.

Advances in digital identity, e-wallets, automated data-capture; Ethereum smart contracts, artificial intelligence, behavioral analytics, machine vision, and bipartisan support for "evidence-based" results are allowing new markets in human capital finance to finally come online at scale. The Davos crowd calls it stakeholder capitalism, and it is aligned to New America's Bretton Woods II impact investing agenda. What it aims to do is pull the global "un-banked" into the marketplace – not as independent economic actors (homo economicus), but rather as commodities, livestock to be managed by emerging Fourth Sector Benefit Corporations.

There will be an alignment with communities of faith, as they will be tasked with processing the stakeholder capitalists' "assets" with approved digital "solutions" on dashboards. This is consistent with the Vatican's foray into "inclusive capitalism," and builds on three social impact investing conferences co-hosted with the University of Notre Dame's Business School.

You see history isn't past; it is very present. What the Black community is facing – the plan to feed the poor into AI algorithms to profit those who are hoarding immense wealth – must be understood as a direct extension of the Doctrine of Discovery. Dr. Justin Leroy speaks eloquently to this in a 2017 lecture given at the Whitney Museum of Art for an exhibit on debt that examined social impact bonds, "Race, Finance, and the Afterlife of Slavery." That papal bull asserted Black and Brown bodies, non-Christians, and their lands were to be viewed as assets and could thus be claimed by "enlightened" white colonists.

The same dynamic is in play with blockchain identity. Rather than double entry book keeping, which under-pinned maritime trade in stolen bodies, the world is shifting to decentralized cryptographic ledgers.  It's the same depravity, but in a shiny, new wrapper. Keep your eye on London. Vinay Gupta says blockchain law will be based in maritime law. We are entering a world structured by unseen digital contracts designed to advantage financiers. What will the jurisdictions be for lives forced into the cloud? What are the rights of digital twins? How does one hold a Decentralized Autonomous Organization accountable to the rule of law? There are so many questions that remain unanswered. These are the things Davos hopes will stay hidden until their plan is locked firmly in place.

Examples of blockchain ID social impact projects include the Amply blockchain identity app for toddlers attending daycare in Cape Town; blockchain babies in Tanzania where compliance with pre-natal appointments can be tracked for "impact;" DAPP blockchain software that uses machine vision and videos to trigger tokenized payments after documentation of proper parenting in poor households is uploaded; and the blockchain birth certificate program the state of Illinois launched with Evernym.

What I am laying out here might sound like science fiction, but it's not. These efforts are backed by the United Nations in coordination with World Bank's Human Capital Project. The World Bank has developed "smart" social impact bonds on blockchain, call bond-i. Many of these technologies, including retinal scan payments and digital currency have been developed using refugee communities through development aid channels. All the pieces were there waiting for the right catalyst. That catalyst is Covid. We must recognize this "totalitarian" software-as-a-service is now in play and could end up anywhere in the world in an instant – wherever there is money to be made.

To the tender ministrations of Ronald Cohen's Social Finance; George Overholser's Third Sector Capital Partners; Harvard Kennedy School's Government Performance Lab; Stanford's Center on Philanthropy and Civil Society; New Profit's impact investing arm America Forward; the human capital innovators at ReadyNation and Council For A Strong America; add seed money from the Social Innovation Fund and the Social Impact Partnerships Pay For Result Act. Take that combination and pour it into the nation's 8,700+ "Opportunity Zones," where thanks to the decimation of the global economy the world's largest asset holders are able to scoop up property and business in low income neighborhoods at rock bottom prices, and if they hold them for a decade they never have to pay capital gains taxes. Almost as if it had been planned.

No provisions are in place to protect local communities. Black families, who could be forced out by displacement or managed as impact commodities will have no protection under the law. Those who remain will likely become fodder for social entrepreneur wrap around services. Such programs have been perfected over thirty years in the Harlem Children's Zone by Geoffrey Canada and George Soros's former fund manager Stanley Druckenmiller with financial support from Paul Tudor Jones, hedge fund billionaire who got his start trading cotton futures and founded the Robin Hood Foundation. His foundation underwrote an entire book of equations linking social investments to economic rates of return. Feel free to browse all 168 pages published here. None of this is about eliminating poverty, but rather refining ways of growing it steadily and managing it profitably.

These arrangements, which have been set up as social impact bonds and pay for success deals, are designed to be data-driven. It is the "impact metrics" that enable the world's richest to profit off misery. The general idea is that social problems are assigned a cost, which creates an offset that is used to fund "evidence-based" "solutions." The prison industrial complex, built to brutally extract profit from the Black bodies that were excessed by the previous phase of globalization, is one of the largest cost-offsets. But chronic illnesses like asthma, diabetes, heart disease, and lead poisoning are big ones, too. The premise is that if you "fix" a poor person before they become incarcerated, diabetic, underemployed, or mentally-ill, you reduce the cost to tax-payers, and the investor can take a slice of the cost differential as a return on investment. Philanthropists, acting on behalf of finance and technology interests, fund academics at elite institutions to formulate "human capital" equations that justify this predatory enterprise.

Examples include:

On the basis of such equations global investors are financing data-driven "solutions" for social problems with the understanding that they will continue to make money on poverty, misery and trauma as long as it remains well managed. In addition the people being run through such systems are turned into commodities for mining, not for their well-being, but to remake them as interoperable data on dashboards for investment portfolios. This is where we have landed. If we don't resist now, our fate will be sealed. Life reduced to metrics stored by the National Interoperability Collaborative by Stewards of Change for artificial intelligence predictive profiling.

The World Economic Forum makes it very clear that through artificial intelligence, quantum computing, 6G, and synthetic biology the global elite intend to reengineer humanity to their own twisted ends. They envision an exclusive resort world meant for the rich and their robots. The masses, useless eaters, shall be disposed of, but profitably through creative debt structuring. The next "big short" won't be toxic bundled mortgages, but rather human capital futures comprised of poor toddlers, returning citizens, the disabled and the elderly.

Society is staring down high-tech eugenics, and it is being sold to Black America as disruptive innovation. The chains meant to bind families into this new economic system as tradable data commodities are biometric health passports. The Commons Project, a partnership of the Rockefeller Foundation and the World Economic Forum (WEF), intends to control the masses using real-time health data that will dictate rights to access work, education, and employment. Digital vaccination records will, in effect, become slave passes. One of the architects of the system, JP Pollak, is based at Cornell-Tech with another Commons Project board member and Internet of Things pioneer Deborah Estrin. I doubt many people realize that our future mobility options are being plotted in swank LEED certified buildings in the middle of the East River.

Having waged military and economic warfare against the peoples of the world, having looted the earth's resources and saddled the poor with insurmountable debt, imperial interests are closing in on the final frontier, taking over our bodies cell by cell with mRNA "therapeutics." Those who won't submit to joining this population level bioengineering program may soon find themselves locked out of a normal life.

For centuries the Black community has resisted an unrelenting colonial project.  Now we are faced with the "software of life," settler-colonialism in single-use bar-coded syringes. Colonization shrunk to the cellular level. We must face the very real prospect of a cyborg future where natural humans are wiped from the face of the earth.

We have no choice other than to do everything in our power to derail such plans. We will stand not only against the merger of man with machine, but against the privatization of public benefit systems as pay for success investment opportunities. Attempts to defund the police and reform the judicial system will be for nothing unless we see that the end game is to turn the entire world into a digital jail run on blockchain from space using satellites and 5G. They want to track the "useless eaters" like livestock, and monitor us in the panopticon of smart cities using phones with vaccination passports (slave passes) and eventually wearable and implantable (chip) technologies.

When James Bullard, the CEO of the St. Louis Federal Reserve, called for testing every person every day this spring, you have to wonder if he was thinking about Graphene biosensors that transmit health data in real time to smart sensing environments. In this brave new world of pandemic preparedness, health security finance, vaccine bonds, and Goldman Sachs' lockdown indices, the central banks intend to lay claim to bodies and minds.

They've been priming the children already, awarding skills points and badges for excellence in STEM and cyber-security (GCHQ) and robotics (Lego). They earn good behavior scrip while consuming "personalized" AI curricula funded by defense contractors. UNICEF is backing "innovative" educational software where children wouldn't even have to know how to read – they would code using gestures in virtual reality headsets with haptic controllers. Look at the branding of Nubian VR that UNICEF is rolling out in Kenya. These African children are literally having their god given senses stolen from them and are being turned into batteries to power the hive mind of a completely militarized and dying planet. Deprived of history, humanities, art, music, sports, free play, and nature, the next generation will know no life outside of Google's box.

In the coming years, the billionaires intend to force the masses, who've been pushed out of their previous jobs by the lockdowns, to code this biosecurity state into reality. The plan is for re-skilling for Fourth Industrial Revolution industries be done through Income Sharing Agreements (ISAs) in which people sign contracts to have their future wages garnished to pay back "investors" in their training. In 2018, David Cooper of Purdue Research Foundation, participated in a panel on ISAs at the annual Arizona State University – Global Silicon Valley conference. He was very clear that they anticipated the opening of a very large equity market in securitized debt for higher education (now post-Covid re-training, framed as lifelong learning). The platform to securitize the debt is Edly. Edly was co-founded by Christopher Ricciardi, the grandfather of Collateralized Debt Obligations. As you may remember it was CDOs that played a major role crashing the global economy the last time around. Once again history is not in the past, it is very much present. Each time to poor get played by the powerful.

Governor Phil Murphy, former Goldman Sachs executive, is rolling out an ISA program now in New Jersey in the form of Career Impact Bonds. This effort pairs nicely with United Way's ALICE (Assets Limited Income Constrained Employed – the working poor) campaign, which originated out of their Northern New Jersey office. There is considerable overlap between the United Way and the Federal Reserve branches on the topic of fin-clusion (financial inclusion). In fact James Bullard, the test-every person-every day guy, was former board chair of United Way USA while serving as CEO of the St. Louis Federal Reserve branch. I don't suppose it's any coincidence that two hedge fund billionaires, John Overdeck and David Siegel who have heavily subsidized ed-tech software and workforce-aligned education programs through their foundations, live in that part of the state, too.

The global reskilling will be done under the banner of a Green New Deal, a faux-rebellion staged to profit corporate masters using the best behavioral engineering money can buy. It will involve deployment of massive embedded sensor networks that will transmit information and create a layered, digital, "mixed-reality." Given how racialized the training data is, it is frightening to imagine what is will be like to navigate this "new" terrain built on a foundation of redlining, environmental racism, state violence, and deprivation.

The human capital commodities markets run on data. For this reason we must agree to push education, medicine, therapy and other services into the cloud, so data analysts can gather the metrics in service of "pay for success." We are supposed to ignore the fact that children in Congo are mining the cobalt for the devices and that the energy and water requirements needed to run server farms are unsustainable. We are supposed to overlook the e-waste. We are not meant to know that while our children are being put into artificial intelligence feedback loops (sold as "personalized learning") on HP laptops, another division of the company is running biometric border control in Palestine. They don't want us to make those connections, that this machine that is "learning" our children in intimate detail, is fabricated by a company that will likely running future geo-fencing and facial recognition operations for the biosecurity state.

Picture life as a Pokémon-Go experience. Niantic and the Knight Foundation describe this as augmented cities. Now imagine a virtual fence, the kind you might use for a pet, adjusted in real time from a phone. To this mix add digital welfare benefits that are conditional and activated only upon demonstrated completion of assigned "self-improvement" tasks. Throw in low-cost mobile devices for digital wallets, stick QR codes in key locations, add drones and robot police dogs, slave patrols remade for mega-city asymmetrical warfare. In Australia they are already pitching the idea of "walk for the dole," and they have remade their disability benefits as tokens on blockchain. They call it "programmable money." Folks know it's always been about playing the game, but this new game is going to have a lot less wriggle room after they make money "smart."

This "social improvement" plan has been in the works for years, set up by the "Giving Pledge" signers, "The Good Club." The billionaires know what's best for you, and are going to "help" whether you like it or not. Once caught in their web of digital "social care" you'll be expected to submit to operant conditioning and digital nudges. They'll call it "social prescribing." They'll call it "cradle to career" pathways." They'll call it "continuum of care". But really, it's digital slavery, and they aim to harvest your life force, and that of your children, and send it to the cloud to be harvested by misers.

The billionaires are using Covid to attempt to sell this control system to Black America with soothing, progressive-sounding words like "equity," "inclusion," and "sustainability." If this sounds like a stretch, I encourage you to read this Harvard Business Review op-ed from April that advocates Macro Eyes satellite surveillance of African children tied to vaccine compliance.

We know colonial powers have used Africa as a sacrificial zone of extraction and cheap labor for centuries. Well, the new extractive industry, according to former Alphabet / Google chairman Eric Schmidt, is data. Black bodies are being targeted as primary sites of extraction under the next phase of globalization, Globalization 4.0. Schmidt should know. His Alphabet spin-off CityBlock was set up three years ago to coordinate health-related wrap around services for urban populations. They pitch "healthy communities," but their profit center must be understood within the larger framework of human capital finance tied to data profiling.

The plan is to turn social determinants of health into a weapon that will further oppress those most in need of housing, nutrition, employment, and education. They cover the big game (Sidewalk Labs, smart city infrastructure) and the small game (the NEST unit that controls your home environment). Eric Schmidt is working with Cuomo to "Reimagine New York," including vaccine mandates. The "show me your papers" digital control mechanism works only as far as you can require continuous upgrades to that Gates Foundation-backed "software of life."

All of this runs on health data, so Google's involvement with Michael Bloomberg, ambassador to the WHO, impact investor and major proponent of ed-tech and social prescribing, in the development of the Cornell-Technion campus on Roosevelt Island is important. Their intent is to manage us through our digital dust linked to our actions within smart environments. All of that dust feeds signals intelligence informing hedge fund artificial intelligence that will be betting for us and against us in the near future.

The human capital bond market program is running through the central banking system and is closely tied to the adoption of digital wallets designed hold all sorts of tokenized assets including currencies, civil records, public benefits, and even rights and privileges. The state of Illinois, home of the commodities futures market in Chicago, has already been toying with this concept, imagining the many ways they could use innovative technologies to further control the poor.

A 2018 report to the Illinois Blockchain Task Force advanced the idea of programmable food assistance vouchers that would incentivize approved food purchases. Now combine that with the Imperial College of London's spin off DNA nudge band, which supposedly aligns food items to your DNA, using samples gathered from Covid testing. Next combine food-tracking wearables with good behavior scrip, as is being used in the school-based Houston food pantry, and you see the trap being laid out piece by piece until the monstrous totality of it can be sprung on the Black community under the guise of keeping everyone "safe" and "healthy."

The economic devastation wrought by the lockdowns will make many people wards of the state. Housing and food insecurity will put families at risk of being accused of neglect. A particular concern given that many of them are required to have surveillance devices on in their homes all day as a condition of their child "attending" school. Then, through a combination of welfare to work policies, public private partnerships, and predatory income sharing agreements like New Jersey's Career Impact Bond program, they will reskill people as fodder for the Fourth Industrial Revolution. The health passports are the gateway to creating digital civil registries that will eventually track public benefit access and indebtedness.

Reduced to collections of ones and zeros our individual and collective traumas will be run through algorithms and magically transformed into investment opportunities to be packaged as securities for human capital portfolios. These bonds will be aligned with the United Nations Sustainable Development Goals and marketed as ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) compliant.

Criminalized poverty will put families on pathways of compulsory self-improvement. E-carceration takes on a whole new meaning in this era of the Internet of Bodies that is being advanced by the WEF. CoreCivic and Geo Group have already been shifting resources into social work, continuum of care. Their guards will be replaced by growing cadres of social workers, therapists, educators, and health care providers, agents of a corporate state.

Lives reduced to impact metrics feeding "pay for success" finance deals, deals that allow pension funds to say their investments are "socially-responsible." Very few realize that ESG investments aligned to the United Nations Sustainable Development Goals are mostly about managing the poor as data. Goal 1 is poverty. Goal 2 is Hunger. Goal 3 is health. Goal 4 is education. No one stops to consider that creating profitable markets in poverty management is no way to solve poverty.

All of this is profoundly anti-life, the idea of using digital nudges coded into smart environments to shape our behaviors and compel us conform to a world whose rulers do not have our best interests at heart. Life is not a game for entertainment or profit. We have the right to say no, to revoke consent for ourselves and for future generations. We will not submit to e-government civil registries to be put on blockchain, a coffle for the twenty-first century. Our lives are not meant for social impact processing to remake us as compliant machines for industrially engineered society. That is not our destiny.

Take this stand for the children, the babies, and those yet unborn that they may remain grounded in the real world, not the digital one. With deep spirit refuse to accept the future being forced on the masses by a small group of sociopathic billionaires, a future that would have everyone predictively profiled as burdens on society so hedge funds can gamble our lives as futures commodities.

Dismantle the human capital bond markets plotted out in the aftermath of the last economic crash by the Federal Reserve, the United Way, pension funds, insurers, accounting firms, health management organizations, and banks. With a visceral understanding of the intergenerational trauma wrought by slavery and America's broken social compact, it is Black America that shine a light on the puppet masters advancing this program. It is rolling out because the Davos crowd has the money to buy off everyone. Electoral politics, non-profit institutions, and communities of faith are all under their thumb.

It is time to wake up to the reality that social entrepreneurship is about mining poverty for profit within a police state that is increasingly being run by artificial intelligence with drone surveillance. The Global Impact Investment Network and the Impact Management Project are calling the shots – over two thousand of the world's largest asset holders. Philanthropists like Bill Gates, Michael Bloomberg, Marc Benioff, Jeff Bezos, and Pierre Omidyar have created these destructive forms of innovative finance. It is called "Stakeholder Capitalism;" it operates out of Davos, and it intends to mine our lives to increase their wealth and power over the earth.

But we are David and in our hands we hold the pebbles that can take Goliath down. Think of Hercules, George Washington's cook at the President's House in Philadelphia, intentionally kept in slavery in a city of Free Blacks. He bided his time; he learned the ways of the machine; and then made his escape to freedom.

All of humanity, including the ancestors and the unborn are counting on us.

This is the moment.

translate | Sun, 10 Jan 2021 14:50:42 +0000

An Open Letter To Zach Bush About Impact Agriculture


January 6, 2020

Dear Dr. Bush,

I spent some time last weekend watching the interview you did with Robert F. Kennedy Jr. of Children's Health Defense. I was dismayed to hear that you had embarked on an impact-investing venture, The Human Resiliency Fund. For those who haven't yet seen it, your discussion of the fund and related projects starts around timestamp 35 minutes.

ICV the entity that houses the fund you manage, has an office in Philadelphia where I live. So this is personal for me. I get a sense that you're the type of person who prefers not to think ill of anyone or group – always the optimist. For that reason, I want to offer you insights from my research into human capital bond markets. I hope it will open your eyes to the landscape in which you are operating.

Update – it seems the video is not longer available on the Children's Health Defense website. If you have instagram, you can access it here.

Source Bush Bio

ICV's Philadelphia Office is in the Cira Center where the first "Total Impact" Conference was held in 2018.

You can see me here protesting the second "Total Impact" conference. I felt it was my duty to tell these investors that humans are not things to be impacted. That concentrated wealth running through the bodies of the poor only enriches social entrepreneurs and does not redistribute wealth to those most in need.

I see Robert Smith, founder of ICV and fifth generation investment executive, is a member of the President's Leadership Council of Thomas Jefferson University.

ICV hosted a health innovation conference in Philadelphia in 2017 with Jefferson Health System. In the world of Jefferson "health," emergency room treatment means being seen by a doctor on a screen – this is in the seventh largest city in the nation. They bought Philadelphia University to expand their research into wearable technology – perfect for the shift to the Internet of Bodies. Their Health Design Lab collaborated with a local landscape architecture firm, Studio Ludo, to redesign Waterloo Playground. It is located in West Kensington at the epicenter of the heroin epidemic. The design process involved getting local children to put on fit bits and be tracked as they used the site under drone surveillance.

You know – to figure out how best to redesign the space.

Not creepy at all – eye roll.

Based on your interviews I cannot imagine this is the type of treatment you would endorse. And yet it exemplifies the approach global health innovators take with vulnerable children – to them these kids are merely sources of data to be harvested by Internet of Things sensors. In the coming years will poor children be expected to "earn" their playground access with demonstrations of improved health data? Yes, that is the plan. I know this because I know about the Heckman Equation.

I know that in an oak paneled room at the University of Chicago (it's always the Chicago Boys) a Nobel prize winning economist by the name of James Heckman was paid by George Soros to conjure up a formula that said investing in children would yield a 7-10% rate of return, but that it could bump to 13% IF you included health data.

So that is why we're going to have "smart" playgrounds fitted out with sensors and QR codes. I confronted Patrick Morgan, who used to work for the Knight Foundation that awarded Philadelphia its first Internet of Things grant and is now deputy commissioner of strategy for Parks and Recreation, about this at May 2019 ribbon cutting for playground renovations at Columbus Square. I was there as part of the protest.

I told him we must address the ethics, or lack thereof, inherent in the Heckman Equation and human capital finance, because if we don't poor kids will pay for their playgrounds in health data. He didn't say I was wrong. He was just surprised that I knew about the Heckman Equation. We aren't supposed to know Dr. Bush. We aren't supposed to know. But I do know, and that is why I must tell you, and that is why you must tell others, because it is barbaric.

Source

Impact investing is the foundation for "stakeholder capitalism" being rolled out by the World Economic Forum. Under the guise of benevolence, companies are re-branding themselves B Corps or Benefit Corporations and laying claim to a new arena – The Fourth Sector. The Fourth Sector provides the infrastructure by which the government can outsource public benefits – education, healthcare, housing, and nutrition. Everything is about to shift to public-private partnerships where the poor are commodities to be managed in order to profit global investors.

Pay for Success finance uses predictive profiling to reframe humans as potential burdens on society. It is a way of abstracting the sacredness of human life as debt products that can be traded on global markets. The premise of human capital bond markets rests on monetizing some negative externality – special education, re-incarceration, unemployment, addiction, or chronic illness. The latter category includes heart disease, asthma, and diabetes. I speak on this in depth in a recent interview with Sayer Ji of GreenMedInfo.

Sweden just embarked on the world's first Health Impact Bond focused on diabetes in partnership with Social Finance UK and Social Finance Israel. This project is being carried out in connection with United Nations Development Goal 3, Health. I am including a map below outlining the complexity of this project as it relates to global investment in wearable tech, mHealth, smart fabrics, and DNA nudge bands tracking food purchases.

Unfortunately I cannot link to the original map, because administrators of the LittleSis.org website found my research too problematic and removed the 350+ maps I meticulously prepared over the past three years. Apologies for the inadequacy of the resolution here. It should suffice to say that the World Economic Forum's plan to set up our bodies as sites of profit and data extraction is proceeding apace and as the manager of an impact portfolio you are caught up in this odious transformation whether you know it or not.

Source

Governments are developing outcomes-based contracts to outsource services to non-profits that provide "evidence-based" solutions to populations deemed at risk. The non-profits secure investment in their programs, and when the success metrics are met, investors are paid back plus a portion of the cost savings as a return on their investment.

In the medical field these metrics are being framed as a value-based model. While on the surface this may seem better than fee-for-service, in reality it will redefine "health" as only that which can be represented narrowly on a data dashboard. Just as a third grade reading score is no true measure of a child's education, a person's BMI or blood glucose level is no true measure of their health. In the world of pay for success both must be reduced to data, because the driving force is the need to channel transnational global capital through our bodies. They have weaponized social determinants of health.

You get a sense of this in the language used around the humanitarian program "Every Woman, Every Child." These two screen shots were taken from a report by USAID titled "Unleashing Private Capital For Global Innovation." Robert Smith, founder of ICV, was among the investors interviewed as part of the creation of this document. All the heavy hitters were on board with it including Global Impact Investment Network, The United Nations, The Rockefeller Foundation, and Sir Ronald Cohen, father of British Venture Capital and creator of the first social impact bonds.

Source

They speak of women and children using phrases like "scaling innovation" and "marketplace efficiency," "brokerage platforms," "licensing partners," and "tailored support for network clusters." This is not the way you speak of the care you provided birthing mothers and dying elders. You would not speak of scaled innovation or vetted portfolios or cluster strategy. This is the language of central banks that would capture the life essence of our friends, family, and neighbors and transform it into a bond of indebtedness. The San Francisco Federal Reserve has taken the lead in developing these markets, which target the very populations you want to help.

You speak of bringing soil back to life, of the complexity of the microbiome. Which is why it was so jarring to hear you speak of Alegria Farms, which is a tabletop growing venture backed by Bank of America. This is no farm; it is a parking lot garden. SoilSoxx are not regenerative. This is no ecosystem; it is a temporary installation in a parking lot. You can try and paint this as innovation, but it is at best a band-aid.

Source Alegria Parking Lot "Farm"

The fact that it's in a food pantry parking lot speaks to the corruption inherent in the system. How many people did Bank of America put out of their homes? How many families were destabilized by this company's foray into structured debt finance – legalized gambling? What will that look like when the new forms of structured finance are HUMAN capital bonds? What will it mean to compel people on food assistance to scan their purchases and earn behavioral scrip? What of these DNA Nudge Bands? No amount of organic baby kale is going to remedy the harms caused by institutions that prey upon the weak.

Source DNA Nudge Band

Source SNAP Diagram

How many impact deals is Bank of America prepared to squeeze out of this local urban farming project? A project that seems to be more about plastic containers and irrigation systems – a project in keeping with the larger Agenda 21 plan to push people off the land into compact urban centers.

Will they link Alegria Farms to a diabetes health impact bond? How about a workforce training impact bond – with a side of free labor where people can earn skills badges? Perhaps an early childhood education impact bond if it's installed at a school? Or an anti-recidivism bond if it's placed in a prison? Or perhaps a mental health impact bond if it's in a rehabilitation center? You see that is how impact investors think. How many verticals can you integrate as you are scaling disruptive innovation?

Is this what the farmers of India are fighting for? No, it is not. They are caretakers of the land. They are healers. They are standing strong in spirit to preserve an authentic relationship to the land. Are they pitching plastic vertical gardens and special soil in tubes? No. Food is part of a web of relationship, an ecosystem not a factory. We have to be clear in our intention. We have to be very, very clear.

The Fourth Industrial Revolution that is advancing on the heels of Covid is a program to remake the earth as a machine controlled by artificial intelligence, automation, and synthetic biology. This is not a deep state conspiracy theory. I wish it were, but it is not. This Great Reset is a catalyst for what the Japan Science and Technology Agency is advancing in its Moonshot R&D program, Society 5.0 or Cyborg Avatar Capitalism. The aim is to create a society where humans are "free from limitations of body, mind, space, and time by 2050." In a word they are aiming for most of humanity, besides the billionaire class, to be virtualized and disconnected from the earth for our own good. And this new world has to be coded. The synthetic biology agenda must be advanced. Slowly the world will be remade as data. Remaking the food system is a part of that.

Source Cybernetic Avatar Society

You know what would be truly revolutionary? It would be to step away from Bank of America's table. Step away from the prospect of converting Bill Gates to being a good guy. Step away from the allure of scaled innovation, because such things undermine that which you've built your reputation on – your sense of the sacred and the spirit. The poor deserve better than a parking lot garden next to the train tracks where they buy their food with nudge bands and their children have to wear fit bits on the playground to earn food credits.

Life isn't a United Nations Sustainable Development Goal commodity.

It's a cherished gift.

You should tell that to Robert on your way out.

translate | Wed, 06 Jan 2021 07:51:10 +0000

How Will You Choose To Resist Digital Slavery? An Inquiry Into Spirit and Patriotism


A year ago, on my birthday, I spent hours waiting for a turn to speak at a meeting of Philadelphia City Council's Poverty Committee. The topics were education and the workforce, and I was there to shed light on the pending roll out of decentralized digital learning ecosystems, surveillance education, and human capital bonds tied to a planned regional workforce and career pathway profiling. There were numerous attempts made to shut down public comment that night, in general and mine in particular. I had no idea that three months later, public health would be weaponized as a trigger to turbo-charge their agenda. Blogged here.

So, when a rather last minute invitation was extended a week ago Friday to speak at an event protesting lockdowns at Independence Mall I was intrigued. The planned date was my birthday, which felt auspicious. So I called the person who'd emailed right away, and we had a long chat. My lens is not typical, and I wanted to make sure the event was aligned with my values. I didn't want to present anywhere that was not a good fit. The woman assured me she'd been involved with progressive activism for decades. I shared my concerns that their slogan "Make Freedom Contagious" with Independence Mall as the backdrop might not strike the right tone, especially in Philadelphia. After ringing off with her I went back to my computer and clicked through to look over their flyer.

For me this flyer has serious issues.

I'll tell you why.

I'm doing this NOT to be divisive.

I'm doing it, because it's important.

This upheaval has presented all of us with chances to grow.

I offer the following analysis in the hope that it may serve to catalyze a movement against tyranny firmly grounded in justice.

To fight digital slavery and dispossession, we must be clear on the past.

The fate of Indigenous nations and enslaved Blacks is the fate of white America under the terms of the Fourth Industrial Revolution.

With this understanding we can advance powerful strategies of resistance.

As a Philadelphian it is my responsibility to speak up.

I want us to rise together, in truth and in love.

"Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced." James Baldwin.

First, this flyer channels nationalism. We know transnational global capital interests through the United Nations Sustainable Development Goals are perpetrating the "Great Reset" against humanity and nature. If you're still not sure, check out the 2,000+ practitioners of ESG investments at the Impact Management Project. We are up against the most powerful hoarders of wealth on the planet. Their avarice and access to elected officials knows no bounds. The rich don't have borders. Companies don't have borders. Borders are for managed populations, livestock. To the Davos crowd, we are livestock to be tagged and managed by satellite from space.

The technological, financial, and policy apparatus that will scale this agenda has been refined through "humanitarian aid" channels and social impact pilots targeting the poor here at home. Life on the planet will not be served by humans retreating into our respective borders, but rather by our intentional choice to look outward and join in solidarity with those who have been most oppressed by the IMF and World Bank's structural adjustment programs and ongoing colonization. With the planned mRNA injections that colonization is now advancing to the cellular level.

It is those who have suffered the most who are leading the way in throwing up roadblocks to the implementation of the global prison planet. The farmers' uprising in India is a testament to that. They are on the front lines standing against the roll out of Rockefeller's planned reset of the food system. One that would use bioengineering and abominations like 3-D printed "food" aligned to our genomics on blockchain to optimize us, dehumanize us, to their industrially engineered society.

Until we recognize that we are part of a rich, complex web of relationships with all of humanity, in fact with ALL BEINGS, we will not prevail in our quest to overcome the World Economic Forum's techno-fascist program. While it may be comforting to pull Washington, Jefferson, and Franklin out of the closet, I think patriotic framing is insufficient for the task at hand and will ultimately lead us down the wrong road.

We are in the midst of an epic struggle. Will natural life prevail against the billionaires' plans to push us into the machine, into virtual reality where they will digitally nudge us and bet on our compliance? We don't have vast numbers of resistors right now. What we DO have is SPIRIT. Therefore, it is vital that we be very intentional about advancing our cause from the heart space.

To do that, many Americans are going to have to undertake deep internal work. That isn't going to be easy, especially since the media has conditioned us into nationalist boxes and partisan ones, too. Please know I am not coming at this from a position of identity politics. In order for this to work, we have to go much deeper – a soul-searching really, a reflection on faith and the future. It will take time. Time to see and grieve and process the guilt and get to a point that you are not immobilized by it. I know. I started this journey three years ago in a whirlwind of realizing this planned future, watching the raid on Standing Rock, finding Justin Leroy's work on Social Impact Bonds, knowing the place of my city in all of it extending from Wharton Business School all the way back to Ben Franklin. There is no short cut but to do it. And since time is short, best to jump in with both feet. Know we are with you supporting you along this challenging journey. Take a deep breath. Go deep.

Independence National Park is a highly symbolic space. Consider that the ideals of freedom and liberty have never been fully extended to the Black and Brown people upon whose lives and lands this country became rich and powerful. That was by design. It was not a mistake. And just as our nation left a trail of broken treaties with Indigenous nations, our Constitution is becoming a broken treaty with white America. As John Trudell notes in his poem, Cry Your Tears, "way this story is unfolding, we may end up crying together."

White people are not exceptional; we are expendable. That is what the Fourth Industrial Revolution is in the process of ushering in. The civil rights we thought we had are about to be superseded by a digital wallet of "rights" and "privileges" governed by blockchain smart contracts. Everyone will be a data commodity – a digital brand – white, black, brown, or indigenous. Those in power will seek to play us off against one another, and sadly it seems to be working well for them so far.

The Fourth Sector, public-private partnerships, corporate fascist state, is on the ascent. The deep state steeped in the founding fathers' freemasonry has brought chickens home to roost. We have to attain clarity about our past, about what really happened, in order to advocate for a future where the lives of ALL humans are cherished as sovereign, natural beings, not debt instruments. In my heart I know we can't go forward until we look back. We must look back with intention to set things right and start down the path towards collective healing.

When I first moved to Philadelphia I was captivated by its colonial architecture and the narrative of enlightened progress. But I know now those were myths. It was only in pursuing activism around education and finance that I came to learn all was not as it appeared. Admittedly, I still have much to learn and am grateful to my many teachers. I give thanks to elders like Mama Gail and Jackie Wiggins who fight to surface histories that discomfort the comfortable. Had I not come to know these women and their steadfast efforts to honor the ancestors and link present injustices to past harms, I would not be prepared to do the work I feel called to do today.

Tourists enjoying carriage rides through the cobblestone streets of Independence National Park are rarely told there is a rich fabric of ongoing resistance to social domination threaded through the crumbling, redlined neighborhoods of Philadelphia. Resistance asserted through music, through oration, through documentation, through bodies on the line. William Still, WEB DuBois, Paul Robeson, John Coltrane, Marian Anderson, Cecil B. Moore, MOVE, and Russell Maroon Shoatz are among the many who have left their marks on this city. Their stories spin out against a backdrop of inequality created by our founding fathers' word spells. When resisting slavery we must think carefully about which role models we choose. Are we to side with the enslavers or the enslaved? The choice matters; the intention matters. It is not a question to be lightly brushed aside.

Most don't know the history, because it's not taught. I'm sure the organizers of this event had no idea that 50 feet from the spot where the speakers presented, was the site of the first President's House where George Washington kept nine people enslaved. I told them, of course. I spoke with several people about it. Yet, the messaging did not change. We can choose to grow or shrink back into old paradigms. There's always a choice.

Even when we misstep, we can course correct.

Below are images from a ceremonial procession a group of us made on Saturday December 5, 2020. The "Contagious Freedom" event had been postponed due to weather. We went out to the space to set an intention that would lift up the stories of Washington's slaves. We lay down our banners, acknowledged Lenape land, and shared a circle of gratitude. We each took a pebble with the name of a slave and set it against the wall where it could be reflected into the "free speech" space, and then took small bundles of evergreens and placed them on the mantle.

We said their names: Hercules, Richmond, Paris, Moll, Ona, Christopher, Giles, Joe, and Austin. We spoke in appreciation of their memory and the role they had to play in the story that is unfolding. We closed with a reading of John Trudell's poem Cry Your Tears, which includes the line: "The bill of rights becomes collateral damage, making the constitution another broken treaty." Trudell, indeed, was a prophetic voice for our times.

Philadelphia was a city of free Blacks, and if a slave resided in the city for a certain period of time they had the right to petition for their freedom through Pennsylvania's 1780 emancipation law. The first president of the United States was so calculating that he planned to move his human chattel back and forth to Mount Vernon so they could never become free. One of his slaves, the seamstress Ona Judge, escaped before being sold to an abusive new master. Though she made it to New Hampshire the Washington family paid informants to try and trick her, unsuccessfully, into coming back.

Here is an excerpt from a letter, now at the National Archives, written by George Washington in April 12, 1791 before moving to Philadelphia:

The Attorney-General's case and mine I conceive, from a conversation I had with him respecting our Slaves, is somewhat different. He in order to qualify himself for practice in the Courts of Pennsylvania, was obliged to take the Oaths of Citizenship to that State; whilst my residence is incidental as an Officer of Government only, but whether among people who are in the practice of enticing slaves even where there is no colour of law for it, this distinction will avail, I know not, and therefore beg you will take the best advise you can on the subject, and in case it shall be found that any of my Slaves may, or any for them shall attempt their freedom at the expiration of six months, it is my wish and desire that you would send the whole, or such part of them as Mrs. Washington may not chuse to keep, home—

For although I do not think they would be benefitted by the change, yet the idea of freedom might be too great a temptation for them to resist. At any rate it might, if they conceived they had a right to it, make them insolent in a State of Slavery. As all except Hercules and Paris are dower negroes, it behoves me to prevent the emancipation of them, otherwise I shall not only loose the use of them, but may have them to pay for.

If upon taking good advise it is found expedient to send them back to Virginia, I wish to have it accomplished under pretext that may deceive both them and the Public;—and none I think would so effectually do this, as Mrs. Washington coming to Virginia next month (towards the middle or latter end of it, as she seemed to have a wish to do) if she can accomplish it by any convenient and agreeable means, with the assistance of the Stage Horses &c.

This would naturally bring her maid and Austin—and Hercules under the idea of coming home to Cook whilst we remained there, might be sent on in the Stage. Whether there is occasion for this or not according to the result of your enquiries, or issue the thing as it may, I request that these Sentiments and this advise may be known to none but yourself & Mrs. Washington.

From the following expression in your letter "that those who were of age might follow the example of his (the Attorney's people) after a residence of six months"—it would seem that none could apply before the end of May—& that the non age of Christopher, Richmond & Oney is a bar to them.vI offer Mrs. Lear the child and yourself my best wishes—and with Sincere Esteem I am Your Affecte Friend (George Washington)

So consider this letter. Also consider that Thomas Jefferson, author of the Declaration of Independence, had sexual relations with Sally Hemings, his slave, from the age of fourteen when they travelled to Paris. Hemings was the caretaker of Jefferson's youngest daughter. In discussing a new exhibit on Hemings at Monticello, a 2018 New York Times article "Monticello Is Done Avoiding Jefferson's Relationship With Sally Hemings," noted:

"At a time when sexual abuses by powerful men have dominated the news, curators struggled for months over how to describe the relationship between Hemings and Jefferson — and in particular whether to use the word "rape" in the exhibit. The foundation held conference calls and meetings with historians, board members and descendants to discuss the question.

"There are a lot of people who believe rape is too polarizing a word," said Niya Bates, a public historian at Monticello. "But it was a conversation that we knew we could not avoid. It's a conversation the public is already having."

In the end, historians opted to use the word "rape" with a question mark, knowing that some would criticize them for including the word, while others would have criticized them for leaving it out.

The question is asked on a plaque on the wall outside the Hemings exhibit titled "Sex, Power and Ownership." It spells out the power dynamic between the two: Under Virginia law, Hemings was Jefferson's property."

HEMINGS WAS JEFFERSON'S PROPERTY.

Beyond stolen bodies, our nation's wealth was built on land often fraudulently acquired. The settler predisposition towards taking advantage of the good will of indigenous people is exemplified in "The Walking Purchase" – Philadelphia has ties here, too. This agreement was hammered out at Stenton, home of James Logan in Germantown a few miles northwest of Independence National Park.

After William Penn's death, his sons, deeply in debt, sought to acquire more land they could sell to immigrants to pay their bills. They told the Delaware that their father had purchased land along the river, but had not yet paid for it, lacking a proper survey. An arrangement was made through Penn's agent James Logan that the colonists would have the amount of land that could be walked in a day and a half. What the Delaware did not know was that representatives of the Penn family had been preparing for this for months – surveying the land for the fastest route and arranging for runners who had extensively trained for this task. The amount of land covered that day was twice what the Delaware had expected.

The following except is taken from the Pennsylvania Historic and Museum Commission's description of the Walking Purchase.

"The Delaware's charged that the deal was fraud. It is very likely that the reason for the Indian's ignorance of the 1686 deal is that it never happened. Logan could not produce an original copy of the deed, nor does the sale appear in Pennsylvania's provincial land records. Consequently the outraged Delawares refused to leave the land, and the Pennsylvania officials called on the Iroquois to force them out. This they did in 1741, informing the Delaware that as a people who accepted rule by the Iroquois they had not right to sell the land in the first place. The Iroquois rounded out their ultimatum with insults, calling the Delaware "women."

The deed and the Walking Purchase that implemented it were revealing. Certainly a person more skilled in the English language than any Native American of the time had prepared the document, but it included not only English legal terminology but also typical Native American phrases that showed respect for elders and their own primitive way of calculating distances. More important is what they disclose concerning the attitude of the Europeans – the Proprietors and their officials – towards the Indians. William Penn's sons John and Thomas, as well as James Logan, indicated clearly that they had abandoned William Penn's policy of fairness towards Native Americans. They seemed to have had no qualms about using one group of Indians to cheat another out of its land."

Land theft, fraud, and slavery were the norm with the Constitution in place. The Constitution did not protect Harriet Tubman, nor did it protect Sitting Bull. The Constitution was not written for them. To our "enlightened" leaders they only mattered as objects in so far as they could be controlled for the financial gain of those in power. Now, with the dawning of the Fourth Industrial Revolution, it is our turn to walk in their footsteps, and it's scary.

In the face of this terror it perhaps feels easier to hold onto myth rather than venture out and create a new reality; even though what we most need right now is a NEW reality. We're either going to accept one imposed on us by Davos or fight for our own vision. Therefore it is vital that we critically reflect on the ideals of American "liberty" and "freedom" that have been embedded in our consciousness as we go forth.

After leaving the president's house site, our small group walked north to the Philadelphia Federal Reserve Building on 6th Street. At the end of the block was a marker telling the history of Pennsylvania Hall, a building built by abolitionists for their organizing and burned down three days after completion by anti-Black rioters. Left as a ruin for a year it became a pilgrimage site for those fighting slavery in nineteenth-century Philadelphia.

Outside the gates we burned sage from Lakota land, we held our banner, and took turns reading the lyrics of Utah Phillips song "I Will Not Obey." We lay down dried branches as a rebuke of the dead, digital twin world being offered to us by hedge funds / virtual reality coders and lay down evergreen boughs symbolizing vibrant life on top of them. We revoked consent to our participation and that of future generations in the central banks' human capital bond program. We closed by singing Simple Gifts and continued on to the home of William Still, conductor on the Underground Railroad.

William Still helped 692 enslaved people to escape to freedom and sheltered some of John Brown's men after the raid on Harper's Ferry. He was a free Black man and small business owner who took it upon himself to not only save people, but to write down their stories, so they could be reunited with their families. Harriet Tubman was a friend who visited the house. When we arrived a pool of water from rain the night before was cupped in the dip of the limestone step. Even though the façade of the house has been made over, the depression of thousands of feet can still be seen in that step, in that puddle. We put our fingers in the water and touched history.

At the end of Delhi Street is a Whole Foods, now owned by Bezos. Resetting the food system, of course, is a major element in the Fourth Industrial Revolution / social impact agenda. So it was satisfying to be able to set an intention on Delhi Street within sight of the store. We sprinkled lentils around the base of the sign post and held hands, eyes closed, sending our positive energy across the oceans to the millions of farmers gathered in peaceful protest in the real Delhi. Amazing synchronicity. We read an essay prepared by Mark Bignell of the UK for the solstice. We acknowledged the importance of William Still and the relevance of his work as many revisit the need for networks of support for those dissenting against the biosecurity state. We closed with Amazing Grace.

There was not the fanfare of a big protest event, but it offers a model centering spirit, right relationships, healing, and empowerment through an intimate gathering of like minds and like hearts. Resistance takes many forms. It was beautiful. It was one of the best birthday presents ever. Most of us had never met before. Crisis can bring us together in community.

In order to follow the path towards collective liberation, we must be willing to face up to our past. We can't sweep it under the rug. We can't pretend it doesn't matter. It matters. And yet we must not let shame paralyze us into inaction. Let it put a fire in our belly to walk the road towards freedom in deference to those who have been living this struggle for centuries.

Know the flip side of the "enlightenment;" know cultural erasure; know family separation; know theft of economic independence – and in that knowledge be strong. If we can see this work that must be done, the creator has given us the gift of living our lives at a time when the choices we make truly matter. Let those choices be principled ones.

Maybe Philadelphia will get a do-over.

Perhaps this is our moment!

I posted on my social media this week:

I'm no patriot. I'm a mom who hopes to be part of a global peace movement that will begin to dismantle fin-tech's prison planet infrastructure. It is our charge to face the bitter truths of history and begin to heal past wounds to make a better future for all.

Care to join us?

Let's talk over soup and sewing at my place this Saturday 12/12/20. Drop in between noon and 4pm. We'll have a fire in the woodstove.

Email me through the blog for this address if you're in the Philadelphia area and want to come.

translate | Tue, 08 Dec 2020 19:41:57 +0000

New York, London, India, and Australia – Recent Interviews On Human Capital Finance And The Great Reset


I just finished updating slides for a talk I gave in Upstate New York a few weeks ago. It's a long talk at one hour and forty minutes with over 200 slides, but I hope having a wide breadth of information compiled will be of assistance to folks sorting out what is happening with the World Economic Forum's "Great Reset" and the rising biosecurity state as health passports become more widely adopted.

I decided to include a few other recent talks that show the breadth of this topic. It literally touches every aspect of our lives, our relationships to one another and to nature. It is imperative that people around the world begin to do the work to understand the danger we are in and to reconcile this current criss within a context of colonial domination.

The machine has all of us in the crosshairs now. As I've said before – no one is coming to save us, but us.

Scrappy moms against artificial intelligence unite!

Conversation hosted by Jason Bosch of "If We Were Honest" with Cory Morningstar in Canada and Deepti Datt and Varun Mathur in India.

Conversation with Yogeeta Mistry of "Awakening Nation" in London.

And with Brendan Murphy of "Truthiverse" in Australia.

translate | Tue, 24 Nov 2020 18:11:25 +0000
Text to Speech by: ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
website no use cookies, no spying, no tracking
to use the website, we check:
country: US · city: Ashburn · ip: 184.72.102.217
device: computer · browser: CCBot 2 · platform:
counter: 1 · online:
created and powered by:
RobiYogi.com - Professional Responsive Websites
00:00
00:00
close
 please wait loading data...